• Coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 2
  • Coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 1
  • Coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 3
  • Coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 4
  • Butia schlerin scrafits engiadinais 6
  • Thumb coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 2
  • Thumb coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 1
  • Thumb coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 3
  • Thumb coppala da salata salatschale scrafits engiadinais 4
  • Thumb butia schlerin scrafits engiadinais 6